meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2021 22:58:04 166

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตัวอักษรย่อ ม.อบ.       หมายถึง   โรงเรียนเมืองอุบล

                   คบเพลิงเปล่งประกาย    หมายถึง   สิ่งที่ทำให้เกิดแสงสว่าง เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความสว่างในการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

                   หนังสือ หมายถึง สิ่งที่บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่า และเปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และทำหน้าที่เสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนของชาติสืบไป

                   ดอกบัว (สีชมพู) หมายถึง  ดอกไม้ในความหมายของชื่อจังหวัด “อุบลราชธานี” ซึ่งหมายถึง  “ราชธานีแห่งดอกบัว” และความงดงามที่มีคุณค่า ดอกบัวจัดเป็นดอกไม้ที่ประเสริฐสุด
และในทางพุทธศาสนา “ดอกบัวสีชมพู” นับเป็นดอกบัวซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

สีประจำโรงเรียน                   

                                                                                                     สีขาว - ชมพู

                                                                       ขาว หมายถึง การทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

                                                                 ชมพู  หมายถึง ความบริสุทธิ์น่ารัก การให้ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน

To Top ↑