meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2 เม.ย. 2021 22:15:05 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 293 #โรงเรียนเมืองอุบล,#กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล

วันที่ 2 เมษายน 2564 

 โรงเรียนเมืองอุบลนำโดยนายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับเป็นค่าครองชีพ และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสำหรับเป็นค่าพาหนะสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล ณ ห้องประชุมบุษบันโรงเรียนเมืองอุบล

To Top ↑